Regional Championships 2014:

Boys Varsity 2x: Regional Champions
Boys Varsity 4+: Regional Champions
Girls Lightweight 4+: Regional Champions
Boys Novice 8+: Regional Champions
Boys 2nd Varsity 4+: Regional Champions
Girls Varsity 4+:  Silver
Boys 2nd Varsity 4x: Silver
Boys 2nd Varsity 2x: Silver
Boys Lightweight 4+:  Bronze